image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Xây dựng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại địa bàn xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng
Lượt xem: 13
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND, ngày 10 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Tiên Lãng về việc Triển khai xây dựng mô hình “Thôn an toàn phòng cháy và chữa cháy”, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư” và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn huyện Tiên Lãng. 
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới