image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tờ trình thẩm định kinh tế - Kỹ thuật, tu bổ, tôn tạo di tích đình Kỳ Vĩ
Lượt xem: 15
Căn cứ Luật di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản  văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009; Nghị định 98/2010/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều  của Luật di sản văn hoá;
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới