image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Quang Phục năm 2023
Lượt xem: 48
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg); Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện Tiên Lãng về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2023 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022-2025; Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 01/10/2023 của Uỷ ban nhân dân xã Quang Phục;
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới